Mr Jamie: AppWorks 創投經驗分享

新世代扶輪社 與 Mr. Jamie

本次主講很榮幸的請到知名網路與創投趨勢達人Mr. Jamie來到本社演講,短短的�